Vibrationsmatare AVT

Vibrationsmatare

Vibrationsmatare för komponenter

Effektiv komponentmatning med vibrationsmatning

En vibrationsmatare matar oftast en eller ett fåtal olika liknande komponenter. Med hjälp av vibrationer skakas komponenter fram och sorteras på vägen bort i olika typer av fällor så att de till slut matas i samma riktning på en rad. Den initiala matningen sker i en skål där komponenterna matas uppför vägar längs skålens kanter. Detaljerna övergår därefter ofta till en linjärmatare där detaljen transporteras linjärt till en plockposition. I plockposition kan detaljen behöva separeras för att möjliggöra en stabil plockning som inte påverkas av efterföljande komponenter.


Vibrationmatare ha generellt en relativt hög kapacitet och matningstider på ett fåtal sekunder är vanligt. De är dock relativt oflexibla då det är mekaniskt injusterat. De lämpar sig därför väl för matning av högvolymprodukter. Bäst lämpar sig vibrationsmatning för mindre komponenter som ej är för känsliga för vibrationer.


Då komponenten matas till ett fast plockläge kan den plockas med hjälp av en "pick and place" robot eller annan funktion. Då maskinen skall köras obemannat under längre tider kan vibrationsmataren fyllas på med silos. Med hjälp av givare i skålmataren signaleras när nytt material skall fyllas på ned i vibrationsskålen.

Alternativa komponentmatningsmetor är  trappstegsmatare, centrifugalmatare och visionmatare. I en visonmatare matas komponent till ett läge där en visionkamera kan identifiera position på detaljen. Positionen skickas till en robot eller servo driven portal vilken kan plocka detaljen från given position, så kallad robot vision.

Har du behov av att mata komponenter till din produktion? Välkommen att kontakta oss!